Arkitektkontor FÖR VÄXTHUS OCH ORANGERIER

Bygglov för växthuset - Vi hjälper dig.

Vad får jag bygga och hur ansöker jag om bygglov.


Magnus har under flera år varit verksam som arkitekt och hjälpt många nöjda kunder med allt från bostads-till fritidshus. Inom ramen för Sweden Green House är de växthus som bär hans signum många. Inledningsvis var det Magnus som omvandlade den första prototypen av växthus till de byggsatser vi nu säljer.


Bygglov och bygglovsansökan

Innan du börjar planera för ditt framtida växthus kan det vara bra att kontrollera vad du får bygga på din tomt. Ett växthus större än 25 m2 behöver oftast bygglov medan det för det mesta räcker med att göra en bygganmälan för ett som är max 25 m2, det vill säga en Attefallsbyggnad. Ett växthus betraktas som en komplementbyggnad och för att få reda på om du behöver bygglov eller bygganmälan kontaktar du din kommun.

I varje kommun finns det detaljplan och områdesbestämmelser som reglerar var och hur mycket det är tillåtet att bygga i olika områden. Där står också vilket användningsområde en byggnad får ha. Bestämmelser om byggnadens storlek, höjd, våningsantal och avstånd till tomtgräns är värdefull information i samband med ett växthusbygge. Det kan också finnas bestämmelser om färgsättning, kulturhistoriska hänsyn, förändring av markens nivå och förbud mot trädfällning, i detaljplanen.

Enligt plan och bygglagen ska bebyggelsen anpassas till stads- och landskapsbilden och vara estetiskt tilltalande. Eftersom ett växthus är en byggnad som till stor del består av glas smälter det väl in i landskapet. Vi upplever därför att det oftast är enkelt att få bygglovsansökan för växthus godkänt hos kommunen.

Bygglov
Magnus ritar växthus och orangerier
Följande handlingar ska du bifoga i två exemplar när du söker bygglov
 • Ansökningsblankett.
 • Situationsplan, det vill säga en ritning över hur växthuset ska placeras i förhållande till andra byggnader, tomtgräns, tomtens beskaffenhet.
 • Planritning
 • Fasadritningar
 • Sektionsritning
Husritningarna ska vara:
 • Ritade i skala 1:100
 • Innehålla information om vad som finns på ritningen.
 • Gärna ha ritningsnummer och datum så att olika versioner kan skiljas från varandra.
 • Alla mått ska vara i meter med en decimals noggrannhet.
Strandskydd

Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet, vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Normalt är det vattenskyddade området 100 meter från strandkanten. Länsstyrelsen kan utöka strandskyddet upp till 300 meter om det behövs vid vissa tillfällen. Du hittar strandsskyddsreglerna i miljöbalken, 7 kap 13 – 18 h. Inom ett strandskyddat område får man inte bygga nya byggnader. Om du har särskilda skäl kan du få dispens från strandskyddet. Dessa särskilda skäl finns också beskrivna i miljöbalkens 7 kapitel. Kontakta din kommun om du vill veta mer om strandskyddet i ditt område.

Magnus ritar växthus och orangerier
Vi hjälper dig

Om du vill så kan vi hjälpa dig hela vägen från idé till färdigt bygglov och till ett färdigställt växthus. Kom till oss med en idé, gärna tillsammans med en skiss, så föräldrar vi projektet tillsammans. Vi har genom de snart 20 åren vi varit verksamma samlat på oss kunskap om hur man på bästa sätt bygger växthus och orangerier.

Byggnadsritningar och beskrivningar

Vi kan, vid behov, göra erforderliga byggnadsritningar och beskrivningar som hjälp till anlitad byggare eller för att användas som förfrågningsunderlag.

Kontrollansvarig

Magnus är certifierad kontrollansvarig enligt PBL, registrerad hos Boverket med behörighetsnr SC1443-13.

Anpassning till olika kulturhistoriska miljöer

Eva har ett förflutet på Riksantikvarieämbetet och har därmed kunskap och erfarenhet om vårt kulturarv. Vi har genomåren anpassat olika växthus för att på bästa sätt passa i olika slotts- och herrgårdsmiljöer.

Eva i trädgården framför sitt växthus i trä.

Byggnader att ansluta till växthuset

Vi kan ta fram ritningar och skisser för de byggnader som du kanske vill ansluta till växthuset.

Inredning av växthuset

Sweden Green House har en inredningtjänst för växthus. Det innebär att den som behöver råd och idéer kan få hjälp med att förverkliga sina växthusdrömmar. Det gäller både dig som redan har ett växthus eller ett orangeri och behöver nya idéer, och dig som står i begrepp att investera i ett. Vi utgår från de behov och de målbilder som du har med ditt växthus.

Förr var växthuset ett plats för odling medan man umgicks i orangeriet eller vinterträdgården. Vi tycker att dessa aktiviteter ska integreras i växthuset så att du ska kunna använda det året runt, så långt det är möjligt. Vi hjälper dig att få ihop alla aktiviteter så att din växhusinrednign både blir funktionell och vacker. Proportioner och avstånd spelar stor roll när man inreder för odling, umgänge och vila. Den befintliga trädgården och området runt om avgör också hur inredningen ska se ut eftersom ute och inne hör ihop i det transparenta glashuset.

Genom åren har vi också samlat på oss kunskap och kännedom om olika möbler och inredningsföremål som passar i en fuktiga växthusmiljö. Utifrån dina önskemål skapar vi en harmonisk helhet som passar just din personlighet. Vi kan också hjälpa till med platsbyggda lösningar.

Helena hjälper dig att inreda växthus
Så här går det till rent praktiskt:
 • Vid det första mötet får vi ner drömmar till konkreta mål. Vi diskuterar önskemål, behov och möjligheter.
 • Därefter utarbetar vi ett förslag.
 • I steg tre presenterar vi ett förslag i bild och text med både fast och lös inredning, möbler och belysning. Därefter bestämmer vi gemensamt hur vi ska gå vidare.
 • Nästa steg är det slutgiltiga godkännandet, betalning av handpenning och beställning.
 • Nu kommer vi till leveransperioden med sin slutbetalning och avstämning. I det här steget går vi också igenom om det behöver göras några kompletteringar.

Låter detta intressant? Kontakt i så fall Helena Kaasik på info@swedengreenhouse.com så bokar vi ett möte.